Szansa w turystyce

Gmina Skalbmierz jest jedną z czterech gmin powiatu kazimierskiego, objętych projektem rewitalizacyjnym Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”. Jednym z jej najważniejszych założeń jest ożywienie gospodarcze regionu i tworzenie nowych miejsc pracy. Szansą na jego realizację jest między innymi wspieranie rozwoju turystyki.

Gdzie pracują mieszkańcy gminy?

Podstawowym zajęciem zarobkowym mieszkańców gminy jest rolnictwo. Biorąc pod uwagę fakt, że jest ono mało efektywne, przede wszystkim ze względu na rozdrobnienie gospodarstw, trudną do wyjaśnienia niechęć do zmian i nowych technologii można powiedzieć, że praca w tym sektorze, nawet jeśli jest, jest mało opłacalna. Równie niekorzystną sytuację zauważyć można w handlu i usługach. Są one słabo rozwinięte i nie dają możliwości pracy wszystkim, którzy jej potrzebują.

Wsparcie dla turystyki

Niezwykłe, bardzo specyficzne walory środowiska naturalnego, obiekty zabytkowe, posiadające wysoką wartość poznawczą i historyczną stanowią potencjał turystyczny gminy Skalbmierz. To dzięki niemu szanse na rozwój tego działu gospodarki są ogromne. Gmina położona jest w sąsiedztwie dużych ośrodków miejskich, Kielc i Krakowa. Szczególną uwagę warto więc zwrócić na turystykę weekendową, coraz bardziej popularną formę wypoczynku wśród mieszkańców tych miejscowości. Rośnie zainteresowanie turystyką krajoznawczą, aktywnymi sposobami jej uprawiania. Po to jednak, żeby zaczęła ona być naprawdę dochodowa niezbędne będą działania wspierające ją – poprawa bazy materialnej turystyki, odnowa obiektów zabytkowych, zagospodarowanie terenów wokół nich. Konieczne będą też działania promocyjne, oznakowanie szlaków, wydanie broszur informacyjnych, imprezy promujące gminę. To wszystko zwiększy jej rozpoznawalność i bez wątpienia korzystnie wpłynie na jakość życia jej mieszkańców.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.