Niepełnosprawni na starachowickim rynku pracy

Niepełnosprawni należą do grupy osób, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy, z orzeczoną niepełnosprawnością, nieuprawnieni do otrzymywania renty z tytułu niezdolności do pracy oraz poszukujący pracy z orzeczoną niepełnosprawnością, nie posiadający jednak uprawnień do korzystania z renty z tytułu niezdolności do pracy mogą korzystać ze wszystkich proponowanych przez urzędy usług, form wsparcia i aktywizacji zawodowej.

Wsparcie urzędu pracy

Dzięki staraniom Powiatowej Rady Rynku Pracy oraz Powiatowego Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Starachowicach coraz więcej osób niepełnosprawnych z powiatu znajduje zatrudnienie. Każde nowe miejsce pracy, przystosowane do ich potrzeb jest ogromnym sukcesem. Niepełnosprawni z powodzeniem uczestniczą  w organizowanych przez starachowicki urząd pracy bezpłatnych szkoleniach, kursach i stażach, umożliwiających ich aktywizację na lokalnym, otwartym rynku pracy lub w zakładach pracy chronionej. Podobnie jak innym kategoriom bezrobotnych, przysługują im bony na zasiedlenie, szkoleniowe i stażowe.

Ulgi dla pracodawców

Na udogodnienia i pomoc urzędu pracy oraz PFRON mogą liczyć również starachowiccy pracodawcy. Każdy, kto zdecyduje się zatrudnić pracownika niepełnosprawnego ma prawo do miesięcznego dofinansowania jego wynagrodzenia, refundacji części składek na jego ubezpieczenia społeczne, zwrotu kosztów przystosowania i wyposażenia jego stanowiska pracy oraz szkolenia.

Bezrobotni niepełnosprawni w powiecie starachowickim stanowią ciągle dość liczną grupę. Wielu z nich, mimo posiadanego stażu pracy i wykształcenia nie może znaleźć zatrudnienia przez długi czas. W ich przypadku to wyjątkowo niekorzystna sytuacja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.